Facts about the Earth : பூமி திடீரென மறைந்தால் சந்திரனின் நிலைமை என்ன?

Facts about the Earth : பூமி திடீரென மறைந்தால் சந்திரனின் நிலைமை என்ன? பூமி திடீரென மறைந்துவிட்டால், சந்திரன் இனி பூமியின் ஈர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்டிருக்காது.

Read more