clownfish

Tamil Newsஅறிவியல்கண்டுபிடிப்புசெய்திகள்

Sea Anemones: Clownfish உடலின் மீதான வெள்ளைக் கோடுகள் எப்படி உருவாகின்றன..?

Sea Anemones: Clownfish உடலின் மீதான வெள்ளைக் கோடுகள் எப்படி உருவாகின்றன..? சமீபத்தில், Clownfish-களின் வெள்ளை கோடுகள் எவ்வளவு விரைவாக அவற்றின் உடலில் வளர்கின்றன என்பதைப் பற்றிய

Read More