Why do Leaves Change Color? பலவண்ண இலை எவ்வாறு உருவாகிறது? காரணம் என்ன..!

Why do Leaves Change Color? பலவண்ண இலை எவ்வாறு உருவாகிறது? காரணம் என்ன..!

பெரும்பாலான இலைகள், குளோரோபில் நிறமியின் காரணமாக பச்சை நிறத்தில் உள்ளன.

Why do Leaves Change Color

Also Read: Impacts Of Climate Change: காலநிலை மாற்றத்தால் லைகன்கள் [Lichens] பரிணாம இனத்தை இழக்கும் அபாயத்தில் உள்ளன.

Why do Leaves Change Color?

இந்த பச்சை நிறத்தின் முக்கிய பங்கு இலையை வலுவான ஒளியிலிருந்து பாதுகாப்பதாகும்.

ஆனால் ஆரஞ்சு, சிவப்பு மற்றும் நீலம் போன்ற பிற நிறங்கள் குறைவான செயல்திறன் கொண்ட ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகளான அந்தோசயினின்கள், கரோட்டின்கள் மற்றும் சாந்தோபில்ஸ் போன்றவற்றின் காரணமாக உருவாகின்றன.

மேலும் தாவரத்தின் மரபுவழி (அதாவது மரபணு) பண்புகள், அல்லது வைரஸ்கள் காரணமாக கூட நிறமி குறைந்து காணப்படலாம்.

இந்த நிற மாறுபாட்டின் நோக்கம் என்ன என்பது பற்றி அறியலாம்!

இலைகளின் அழகிய மாறுபாட்டிற்கான காரணங்களை கண்டறிய தாவரங்களின் இனங்களை அறிந்து கொள்வது உதவியாக இருக்கும்.

இந்த, படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள தாவரம் அக்கலிபா வில்கேசியானா (Akaliba vilkesiana)’ இது Jacob coat என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த தாவரத்தில் பச்சை நிறங்களின் வெவ்வேறு நிழல்களைக் கொண்ட நிறமிகள்  உள்ளன.

நிறமி குளோரோபில் காரணமாகவும், மற்றவை சிவப்பு மாறுபாட்டையும் கொண்டுள்ளன.

இதனை வைத்து பார்க்கும்போது சிவப்பு மற்றும் பச்சை நிறத்திற்கு வெவ்வேறு மரபணு செயல்முறைகள் தான் காரணம் என குறிக்கிறது. அதனால் அவை ஒரே இலையில் ஒன்றாக நிகழவும் வாய்ப்புள்ளது.

முதலில் தாவரத்தின் பசுமை துறையை பார்க்கலாம்:

அலங்காரச் செடிகளில் வெள்ளை/ வெளிர் பச்சை/ அடர் பச்சை இவற்றின்  மாறுபாடு மிகவும் பொதுவானது.

இது இலையை உருவாக்கும் செல்களின் மூன்று அடுக்குகளில், ஒன்று குளோரோபிளை உருவாக்கும் திறனை இழக்கும் போது பெரும்பாலும் வெள்ளை/ வெளிர் பச்சை/ அடர் பச்சை நிறங்களில் காணப்படுகிறது.

Also Read: Extracting lithium from water: தண்ணீரிலிருந்து லித்தியத்தை பெறும்முறையை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்

டிரான்ஸ்போசபிள் (transposable) உறுப்பு என்றால் என்ன?

புகைப்படத்தில் உள்ள தாவரத்தின் நிறத்தை வைத்து பார்க்கும் போது, பச்சை/வெளிர் பகுதிகளின் ஒழுங்கற்ற அளவு, “குதிக்கும் மரபணு”வின் செயலை நினைவூட்டுகிறது. இது டிஎன்ஏவின் ஒரு பிரிவான டிரான்ஸ்போசபிள் (transposable) உறுப்பு எனப்படும். Transposable என்றால் இடம் மாறும் மரபணு கூறுகள் ஆகும். இடம் மாறும் மரபணு கூறுகளை கொண்ட உறுப்பு டிரான்ஸ்போசபிள் (transposable) உறுப்பு ஆகும்.

இந்த உறுப்பினை, குளோரோபில் அல்லது குளோரோபிளாஸ்ட் வளர்ச்சிக்கு தேவையான மரபணுவில் செலுத்தப்பட்டால், இது வெள்ளைத்  திசுக்களை ஏற்படுத்தும்.

இந்த உறுப்பு வெட்டப்பட்ட இலையின் பகுதிகளில், ஒரு நடுத்தர பச்சை நிறத்தை உருவாக்குகிறது.

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள இலை அதன் சிவப்பு அந்தோசயனின் (anthocyanin) நிறமியில் மாறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. இந்த நிறமி அதிகப்படியான ஒளியை உறிஞ்சி இலையின் ஒளிச்சேர்க்கை உருவாக்கத்தை பாதுகாக்கிறது.

சிவப்பு அந்தோசயினின்களை (ஒரு வகை நிறமி) உற்பத்தி செய்யும் இலையில் பச்சை நிறப் பகுதிகளைக் கொடுப்பதற்காக இடமாற்றக்கூடிய தனிமத்தை பிரித்து எடுக்கும் போது, சிவப்பு மற்றும் பச்சை கலப்பதால் அந்த  பிரிவுகள் கருமையாக மாறுகின்றன.

இந்த மாறுபாட்டினால், இலையில் ஒரு “இரட்டை புள்ளி” இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

இதனால், செல்களின் ஒரு பிரிவில் அனைத்து அந்தோசயனின் உற்பத்தியும் இழக்கப்பட்டு, அடுத்த பிரிவில் செல்கள் அதிக அளவு அந்தோசயினினை உற்பத்தி செய்கின்றன.

இதன் விளைவால், ஒரு பகுதி கருப்பு நிறமாகவும், அதற்கு மேல் உள்ள பகுதி வெளிர் நிறமாகவும் மாறும்.

இரட்டை புள்ளிகளை கொண்ட இலைகள்  சாதாரண செல்களின் பின்னணியில் இரண்டு மரபணு ரீதியாக வேறுபட்ட (clones)குளோன்களைக் கொண்டிருக்கும்.

குளோன் என்றால், ஒரே விதையிலிருந்த பிறந்த செடிகளின் முழுத்தொகுதி ஆகும்.

படத்தில் உள்ள அந்தோசயனின் இரட்டைப் புள்ளிக்கான ஒரு விளக்கம் என்னவென்றால், இது சோமாடிக் ரீகாம்பினேஷன்(somatic recombination) எனப்படும்.

somatic recombination என்றால் உடல் சார்ந்த மரபியல் மாறுபாடு ஆகும்.

Also Read: Solar Tsunami: பூமியின் பனிக்கட்டிக்குள் சூரிய `சுனாமி’யா..? விஞ்ஞானிகளின் ஆதாரங்கள்..!

இந்த, அந்தோசயனின் (ஒரு வகை நிறமி) உற்பத்தியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக வெவ்வேறு மரபணுக்களுடன் இலையில் உள்ள செல்களிலிருந்து புதிய செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

இவ்வாறு தான் பலவண்ண நிற வடிவம் தோன்றுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *