ஆன்மீகம்

ஆன்மீகம்செய்திகள்

GOD நம் எல்லா தேவைகளையும் கவனித்துக் கொள்வார்…

GOD நம் எல்லா தேவைகளையும் கவனித்துக் கொள்வார்… கர்த்தாவே, உம்முடைய பீடங்களண்டையில் அடைக்கலான் குருவிக்கு வீடும், தகைவிலான் குருவிக்குத் தன் குஞ்சுகளை வைக்கும் கூடும் கிடைத்ததே. சங்கீதம்

Read More